0034 977 65 00 63 info@restaurantpark.es
Seleccionar página

AVÍS LEGAL

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

 LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 FERRE PALLARES CB, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

FERRE PALLARES CB es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent- se com suficient amb la publicació al lloc web de FERRE PALLARES CB.

 

Dades identificatives

Nom de domini: www.restaurantpark.es

Nom comercial: RESTAURANT PARK

Denominació social: FERRE PALLARES CB

NIF: E43234210

Domicili social: C/ Pont de Mar, 16 bx – 43893 Altafulla

Telèfon: 977 650 630

Correu electrònic: info@restaurantpark.com

 

 • Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.lockhartacademy.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@restaurantpark.com.

 

 • Exempció de responsabilitats

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

 

 • Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

 • Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Tarragona.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

 • Responsable

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FERRE PALLARES CB

Dir. Postal: C/ Pont de Mar, 16 bx – 43893 Altafulla

Telèfon: 977 650 630

Correu electrònic: info@restaurantpark.es

 

 • Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Prestacions de serveis:

Gestió de les comunicacions no comercials de l’empresa, com ara gestió de reserves.

Comunicacions comercials:

Contestar a les sol·licituds d’informació, aclariments o dubtes. .

Presència a xarxes socials:

Promocionar i informar dins de les diferents xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter) sobre les seves activitats, ofertes i informacions que consideri d’interès, en qualsevol cas, el tractament que el responsable del tractament durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

Dades de clients: mentre sigui necessari per a la gestió del servei.

Dades de contactes: mentre es mantingui la relació.

Dades de seguidors a xarxes socials: mentre l’interessat no retiri el seu consentiment deixant de seguir el nostre perfil corporatiu

 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

Les seves dades no s’utilitzaran per a decisions automatitzades ni per a l’elaboració de perfils.

 

 • Legitimació del tractament

Per quins motius podem tractar les seves dades personals?

Perquè el tractament és necessari per a l’ adopció de mesures precontractuals:

En el cas de les gestions de reserves.

Perquè ens ha prestat el seu consentiment per a finalitats específiques:

En el cas de respostes a les sol·licituds d’informació, aclariments o dubtes, als efectes de poder atendre-la.

En el cas de les xarxes socials, quan el interessat ha decidit seguir la nostra pàgina corporativa/Perfil a la xarxa i ha fet clic al botó “M’agrada/Seguir”.

 

 • Destinataris

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades personals no és comunicaran a tercers, llevat dels casos legalment previstos o quan vosté ens ho autoritzi expressament. El responsable del fitxer no cedirà les seves dades per a la seva utilització amb finalitats comercials.

 

Es preveuen de transferències internacionals de dades?

No es prevuen.

 

 • Drets

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè té dret a:

 • A obtenir confirmació sobre si el responsable del tractament indicat està tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió i portabilitat quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les fins que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació o oposició al tractament de les seves dades. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, llevat motius legítims, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Retirar en qualsevol moment el consentiment prestat per al tractament de les dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus drets dirigint-se per escrit al responsable del tractament, a l’adreça indicada anteriorment, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat.

Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control: Agència Espanyola de Protecció de Dades – C / Jorge Juan, 6, 28001 Madrid – Telèfon: 901 100 099/91 266 35 17 – www.agpd.es.

 
Procedència de les dades

Com hem obtingut les seves dades?

Del propi interessat o del seu representant legal.

 

Les categories de dades que es tracten són:

Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms; Adreça; Telèfon

 

Mesures de seguretat

 FERRE PALLARES CB de conformitat amb el previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades nacionals i europees, adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat del tractament de dades personals i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de la informació i els riscos a què estan exposats.